Brug af klubbens faciliteter og materialer

Brug af klubkajakker

Klubkajakker kan kun anvendes af frigivne medlemmer, eller i forbindelse med instruktion af nye medlemmer, jf. dog nedenfor om gæsteroere.

Instruktion og ture arrangeret af klubben har altid prioritet i forhold til medlemmers almindelige brug af klubkajakkerne. Dette er også gældende i situationer, hvor der ikke forlods er adviseret om kursusafholdelse.

Anvendelse af klubkajakker skal ske under iagttagelse af behørig hensynsfuldhed over for klubbens materiel og de øvrige medlemmer. Dette indbefatter bl.a.:

 • at klubkajakker anvendes af medlemmerne til en-dagsroture i og uden for eget rovand eller i situationer, hvor bestyrelsen har givet speciel tilladelse
 • at man som medlem har højst een åben kajakreservation til en tur og højst een åben kajakreservation til et arrangement
 • at man som medlem kun ror alene i den kajaktype, man er frigivet til
 • at medlemmerne kan låne klubkajakker til eget brug i op til en uge. Anmodning om lån af kajakker i flere dage skal forelægges bestyrelsen med mindst tre ugers varsel
 • at klubkajakker ikke efterlades uden opsyn
 • at klubkajakker behandles med særlig forsigtighed ved ind- og udtagning fra container, isætning og optagning, samt ved ind- og udstigning
 • at klubkajakker afskylles med ferskvand efter brug og aftørres inden tilbagelægning i container
 • at klubkajakker tilbagelægges i container på den opmærkede plads
 • at lasteluger åbnes ved tilbagelægning. Løse luger lægges i cockpit
 • at øvrige løse genstande (vest, pagaj, dækken etc.) lægges tilbage på ret plads
 • at evt. skader og funktionsfejl mv. hurtigst muligt meddeles til materialeudvalget

Bestyrelsen træffer beslutning om evt. sanktioner ved et medlems mangelfulde efterlevelse af ovenstående.

Gæsteroere

Klubbens kajakker kan også undtagelsesvist benyttes af gæsteroere.

 • Gæsteroere med IPP2 eller tilsvarende samt roerfaring skal følges med et frigivent medlem og må ro hele året.
 • Gæsteroere uden IPP2 må kun ro under ledsagelse af et frigivent klubmedlem, som har roet min. 250 km i sidste sæson, kun i klubbens daglige rovand og kun i sommersæsonen (mellem 1.maj og 1. oktober).

Klubmedlemmet er ansvarligt for gæsteroerens overholdelse af gældende sikkerhedsbestemmelser, herunder at brugen af klubbens materiel noteres i eLog, m.v.

Desuden hæfter klubmedlemmet for evt. skade på det udlånte materiel, idet det ikke vil være dækket af klubbens forsikring, når det bruges af en person, der ikke er medlem af klubben.

Booking af klubhus

På et møde mellem kajak- og roklubben, blev følgende aftalt:

Kajakklubben har førsteret til klubhuset mandag og onsdag, mens roklubben har tirsdag og torsdag.

Egne dage disponeres selv, men skrives i klubbernes e-kalendere

Det betyder, at har vi brug for klubhuset en mandag eller onsdag, skrives det i Conventus (som alle tovholdere har adgang til), hvorved det kommer i vores kalender på vores hjemmeside.

Tidspunkt angives, således at klubben kun reserveres i et givet tidsrum.

Har man brug for klubben en af de øvrige dage, skal formanden høres. Vores formand kontakter formanden for roklubben, og ved positiv accept skriver begge formænd det ind i e-kalenderen, så alle kan se det.

Det er fint at ajourføre papirkalenderen, men det er e-kalenderne, der fremover bruges.


Tilbage til “Vedtægter og bestemmelser